From LinuxmanR4, 6 Months ago, written in Python.
Embed
 1. import pymysql
 2.  
 3. # Variables generales de conexión a la base de datos.
 4. servidor_ip = '192.168.10.40'
 5. usuario = 'usuariodb'
 6. contraseña = '12345678'
 7. base_de_datos = 'world'
 8.  
 9. # Establecemos la conexión con el servidor MySQL.
 10. db = pymysql.connect(host=servidor_ip,
 11.                      user=usuario,
 12.                      password=contraseña,
 13.                      database=base_de_datos,
 14.                      charset='utf8',
 15.                      cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)
 16.  
 17. # El cursor nos permite trabajar con la base de datos.
 18. cursor = db.cursor()
 19.  
 20. # SQL entra en acción.
 21. consulta = "SELECT country.Name " + \
 22.     "FROM country " + \
 23.     "INNER JOIN countrylanguage ON countrylanguage.CountryCode = Code " + \
 24.     "WHERE Language = 'Spanish' " + \
 25.     "ORDER BY Name;"
 26.  
 27. # Ejecutamos la consulta :)
 28. cursor.execute(consulta)
 29.  
 30. # Y los resultados los almacenamos en la variable datos.
 31. datos = cursor.fetchall()
 32.  
 33. for i in datos:
 34.     print(i['Name'])
 35.  
 36. # Cerrar la conexión al terminar
 37. db.close()